Anh Nguyễn Thanh Phương, Giám đốc Công ty TNHH Phương Khoa tự tay chuẩn bị sản phẩm trưng bày tại Hội nghị

Anh Nguyễn Thanh Phương, Giám đốc Công ty TNHH Phương Khoa tự tay chuẩn bị sản phẩm trưng bày tại Hội nghị